Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden NICE®Shopping by D & B Beheer BV

ALGEMEEN.

Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

NICE®Shopping houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of
betalingsvoorwaarden (hierna algemene voorwaarden genoemd) te allen tijde aan te passen c.q. aan te vullen, indien en voor zover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt.

Indien naar deze algemene voorwaarden al dan niet wordt verwezen in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van NICE®Shopping gevestigd te Venray, zijn al deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten, facturen en leveringen van NICE®Shopping, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Ieder afwijkend beding, of aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden bindt NICE®Shopping slechts, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk en voor iedere transactie afzonderlijk vooraf zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van de afnemer ter zijde, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door NICE®Shopping zijn aanvaard. Een bepaling in de voorwaarden van de afnemer dat de voorwaarden van NICE®Shopping niet van toepassing zouden zijn, wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd. 
Een algemene verwijzing door de afnemer naar zijn voorwaarden wordt door NICE®Shopping uitdrukkelijk van de hand gewezen.


AANBIEDINGEN.
Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, binden NICE®Shopping niet.


PRIJZEN.
Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting/BTW, tenzij uitdrukkelijk isaangegeven, dat de BTW in de prijs begrepen is en exclusief verzendkosten.Alle prijzen zijn voor levering "af magazijn" en zijn gebaseerd op de tijdens de orderbevestiging bestaande inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen rechtslasten, vrachten enz.

In geval van verhoging van een of ander is NICE®Shopping gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden.

Indien NICE®Shopping overgaat tot prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.


WIJZIGINGSKOSTEN.

Wanneer na het plaatsen van uw order wijzigingen doorgevoerd moeten worden m.b.t. b.v. kleur, aantallen, maten of opdruk wordt minimaal € 25,- wijzigingskosten in rekening gebracht.


ORDERBEVESTIGING.

Enkele dagen na ontvangst van uw opdracht zenden wij u een orderbevestiging. Wij verzoeken u deze te controleren. Mocht u onjuistheden tegenkomen dan verzoeken wij u om deze binnen 24 uur te melden aan uw contactpersoon, zijn of haar naam staat vermeld op de orderbevestiging.


LEVERING.

Auteurscorrecties kunnen leiden tot verhoging van de kosten en vertraging van de levertijd.
Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

De door NICE®Shopping opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijnen voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor NICE®Shopping geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan NICE®Shopping verstrekte gegevens.

De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door NICE®Shopping zo veel mogelijk in acht worden genomen. U bent verplicht NICE®Shopping van een adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang NICE®Shopping geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Niceprint® bekende adres.

U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.


ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.

U heeft na retourmelding nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar NICE®Shopping zijn voor eigen rekening. Om gebruik te maken van dit recht kunt u gebruik maken van ons retourformulier op de pagina Retourneren. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Deze termijnen beginnen op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd, respectievelijk retour ontvangen zijn.

Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan NICE®Shopping heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij NICE®Shopping. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in het bovenstaande, draagt NICE®Shopping er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Het herroepingsrecht geldt NIET voor:

  1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  2. Artikelen die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd of anders gepersonaliseerd.;
  4. Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.;
  6. Artikelen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. Voor losse kranten en tijdschriften;
  8. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


ANNULERING.

Bij annulering worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.
Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag NICE®Shopping de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.
Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan NICE®Shopping.

BETALING.

Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal betaling van door NICE®Shopping aan de afnemer verstuurde, resp. overhandigde facturen dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

Betaling dient echter met schriftelijk bewijs te zijn voldaan voordat het betreffende goed door NICE®Shopping wordt afgedragen. NICE®Shopping is gerechtigd van een afnemer volledige vooruitbetaling te vorderen.

Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden heeft NICE®Shopping het recht de afnemer over het gehele verschuldigde factuurbedrag verschuldigde wettelijke rente in rekening te brengen over de periode waarin de afnemer in verzuim is.

Voor rekening van de afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die NICE®Shopping redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin al dan niet naar deze voorwaarden wordt verwezen.

NICE®Shopping maakt in dat geval aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het eigendom van de door NICE®Shopping geleverde goederen gaat pas dan over op de afnemer, wanneer de afnemer zijn betalingsverplichting ter zake van alle geleverde goederen jegens NICE®Shopping volledig is nagekomen.
De afnemer is verplicht om, bij niet (tijdige) betaling of indien surseance van betaling, dan wel faillissement is aangevraagd, de onbetaald gebleven goederen onverwijld terug te zenden naar NICE®Shopping, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De afnemer is gerechtigd om de door NICE®Shopping geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de afnemer in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

De door NICE®Shopping gemaakte ontwerpen, films en afdrukken blijven (intellectueel) eigendom van NICE®Shopping, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Zij mogen niet door de afnemer afzonderlijk voor ander doeleinden worden aangewend dan schriftelijk is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, worden door de afnemer ter bewerking aangeboden goederen voor eigen rekening en risico aangeleverd wat betreft opslag en bewerking in welke vorm dan ook.

Van de stuks goederen kan in geval van ondeugdelijke bewerking, tenzij anders overeengekomen, maximaal 5% als uitval worden beschouwd zonder dat NICE®Shopping aansprakelijk is voor de kosten.


GEBREKEN.

Afnemer dient de geleverde goederen terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken.

Onverminderd het bepaalde onder het kopje risico aangaande het risico van NICE®Shopping bij overdracht van geleverde goederen en diensten zullen reclames over direct waarneembare gebreken door cliënt binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij NICE®Shopping moeten zijn ingediend.

Daarbij moet de afnemer nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen. Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde reclametermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt het recht op reclame, indien de afnemer niet heeft voldaan aan het bovenstaande lid van dit artikel bepaalde.

Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in bovenstaande lid. van dit artikel genoemde reclametermijn kan worden geconstateerd, dient de afnemer dit gebrek aannemelijk te maken en in ieder geval binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden, dan wel is geconstateerd, op de wijze als gesteld in bovenstaande lid aan NICE®Shopping te melden.


ACTIES EN KORTINGEN.

Voor (korting)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties. Cadeaus kunnen niet vanzelfsprekend worden omgezet in korting.
NICE®Shopping behoudt zich het recht voor de voorwaarden en looptijd van acties te wijzigen.


AANSPRAKELIJKHEID.

De aansprakelijkheid van NICE®Shopping is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in art. garantie, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van NICE®Shopping.

NICE®Shopping is nimmer aansprakelijk voor enige "verdere" schade, gevolgschade daaronder begrepen en NICE®Shopping is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens afnemer of welke andere schade dan ook.

De afnemer vrijwaart NICE®Shopping ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk zijn begrepen aanspraken uit hoofde van rechten van (intellectuele) eigendom, verband houdende met de door NICE®Shopping aan de afnemer geleverde goederen.

Indien NICE®Shopping een reclame gegrond bevindt, zal NICE®Shopping naar haar keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Deze bepaling geldt niet in geval de afnemer de goederen zelf heeft aangeleverd ter bewerking.

Alsdan geldt dat NICE®Shopping een redelijke vergoeding, in verhouding tot de van haar verlangde prestatie, verleent.


OVERMACHT.

NICE®Shopping mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen, indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het haar onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.

NICE®Shopping mag in dat geval ook de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding.

Ook in geval van tijdelijke opschorting zal NICE®Shopping alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien NICE®Shopping als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

Als gebeurtenissen en omstandigheden genoemd in bovenstaand lid van dit artikel, worden onder meer aangemerkt: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer, mobilisatie, werknemersacties van welke aard dan ook; uitsluiting van werknemers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge ziekte van personeel; niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en/of hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijving van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importeren of exporteren door overheden of derden; brand; vorst; aardbeving en overstroming.

Mocht de overmachtssituatie zo lang duren, dat de afnemer redelijkerwijs geen nakoming meer van NICE®Shopping kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.


ONTBINDING.

Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit hoofde van deze of uit enige andere met NICE®Shopping afgesloten overeenkomst(en) mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van cliënt, is NICE®Shopping gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van NICE®Shopping, zonder dat tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is ten opzichte van afnemer, doch onverminderd de aan NICE®Shopping verder toekomende rechten.

In deze gevallen is elke vordering, welke NICE®Shopping ten laste van afnemer heeft of krijgt, onmiddellijk opeisbaar .


GESCHILLEN.

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door 1 partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen NICE®Shopping en de afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het Nederlands recht.

Voorgenoemde geschillen zullen - voor zover de Wet zulks toelaat - uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Roermond waar onder NICE®Shopping by D & B Beheer BV valt.


AUTEURSRECHTEN OP DRUKDESIGNS, VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en/of afbeelding personalisatie), geeft de klant ten opzichte van NICE®Shopping de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding geen rechten van derden rusten.

Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derde.

De klant zal NICE®Shopping vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt NICE®Shopping alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.


INTELLECTUELE EIGENDOM.

Het auteursrecht van door NICE®Shopping by D & B Beheer BV ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho's, clichés, foto's, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever ter dien zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.


ZET-, DRUK OF ANDERE PROEVEN.

Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van NICE®Shopping ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan NICE®Shopping te retourneren.

Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat NICE®Shopping aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. NICE®Shopping is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.


AFWIJKINGEN VAN VORM EN VAN TECHNISCHE AARD.

NICE®Shopping behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd.

Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.


PRIVACY.

Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van NICE®Shopping. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail info@niceshopping.nl of neem contact op met onze verkoopadviseurs.

Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.
NICE®Shopping gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven.
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.

Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail info@niceshopping.nl of neem contact op met onze verkoopadviseurs. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.


Januari 2019 NICE®Shopping by Deijkers & Brons Beheer BV

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Pinterest Linkedin